Algemene voorwaarden The Organized Label

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

Opdrachtnemer: The Organized Label 

Opdrachtgever: de partij die The Organized Label heeft ingezet voor de werkzaamheden zoals omschreven in de overeenkomst van opdracht. 

Werkzaamheden: de werkzaamheden zoals omschreven in de overeenkomst van opdracht. 

Artikel 2: Omschrijving, uitvoering en toezicht op de opdracht  

2.1 Opdrachtnemer verricht voor opdrachtgever werkzaamheden terzake de in de overeenkomst van opdracht omschreven projecten en/of interim-opdrachten conform de specificaties en voorschriften van de opdrachtgever.

2.2 Opdrachtnemer zal de door haar aangenomen werkzaamheden naar beste vermogen verrichten in overeenstemming met de voorschriften, normen en specificaties zoals deze in de overeenkomst van opdracht zijn beschreven. Voor zover van toepassing en mogelijk zal opdrachtnemer zich conformeren aan de gedrags- en beroepsregels zoals deze voor de betreffende beroepsgroep en branche van toepassing zijn. 

Artikel 3: Duur van de overeenkomst en opzegging 

3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, of zulks uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, gelden de met opdrachtnemer te sluiten overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd. Tussentijdse opzegging door beide partijen is mogelijk met inachtneming van de in de overeenkomst van opdracht overeengekomen opzegtermijn. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

4.1 Voor schade die opdrachtgever bij de uitvoering van de werkzaamheden lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde (rechts)personen aanvaardt opdrachtnemer aansprakelijkheid op basis van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald. 

4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij of door haar ingeschakelde (rechts)personen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.3 Het staat opdrachtnemer vrij allereerst voor eigen rekening de schade ongedaan te maken of te beperken. De opdrachtgever dient opdrachtnemer daartoe in staat te stellen. Indien blijkt dat opdrachtnemer niet in staat is de schade te herstellen heeft opdrachtgever het recht een derde partij in te schakelen om voor rekening van opdrachtnemer de schade te herstellen.

4.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk indien de opdrachtgever overtuigend bewijst dat opdrachtnemer de schade bij normale inachtneming van hetgeen in artikel 2.2 is bepaald, had kunnen voorkomen.

4.5 De te vergoede schade zal evenwel nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer terzake van de betreffende schade aan opdrachtnemer is uitgekeerd.

4.6 Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht een zogenaamde inspanningsverplichting. Opdrachtnemer zal regelmatig met zowel opdrachtnemer als opdrachtgever evalueren inzake de voortgang van de overeengekomen opdracht. 

Artikel 5: Overmacht

5.1 Indien opdrachtnemer een verplichting niet tijdig, of niet (volledig) kan nakomen ten gevolge van een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen het kantoor van opdrachtnemer, of binnen het kantoor dat of bij de persoon die door opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingeschakeld, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is op correcte wijze de verplichting na te komen.

5.2 De opdrachtgever heeft echter het recht om, indien een situatie als in het vorige lid bedoeld zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. 

Artikel 6: Facturering 

6.1 Het factureren van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer uitbestede werkzaamheden vindt plaats met inachtneming van het in de overeenkomst van opdracht omschreven tarief per tijdseenheid en valuta. 

6.2 Tarieven voor uit te voeren werkzaamheden worden per overeenkomst van opdracht overeengekomen.

6.3 Tarieven zullen met ingang van een nieuw kalenderjaar door opdrachtnemer worden geïndexeerd. Dit percentage zal in december van ieder kalenderjaar worden vastgesteld.

6.4 Tarieven zoals in de overeenkomst van opdracht overeengekomen omvatten, tenzij anders overeengekomen, alle kosten die opdrachtnemer ter uitvoering van de werkzaamheden moet maken.

6.5 De opdrachtgever is aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet, en opdrachtnemer zijn vordering aan derden in handen geeft.

6.6 Opdrachtnemer heeft het recht om, indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld aan opdrachtnemer te betalen, alle stukken die op de (uitvoering van de) opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden, totdat volledige betaling plaatsvindt.

6.7 In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens opdrachtnemer verbonden.

6.8 In het geval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan opdrachtnemer ter beschikking moet stellen, gaat het tijdstip vanaf hetwelk opdrachtnemer werkzaamheden moet verrichten niet eerder in, dan nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de bedoelde informatie volledig aan opdrachtnemer ter beschikking is gesteld. 

Artikel 7: Geheimhouding en eigendom

7.1 Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden – niet aan derden bekendmaken. De door opdrachtnemer ingeschakelde (rechts)personen zijn in dat kader aan strikte geheimhouding gebonden. Opdrachtnemer zal, op verzoek van opdrachtgever, voor akkoord getekende kopieën van de desbetreffende bepalingen uit de met de betreffende project consultant gesloten overeenkomst toesturen. 

7.2 Alle rapporten, spreadsheets en overige stukken die door opdrachtnemer of de door opdrachtnemer ingeschakelde (rechts)personen voor opdrachtgever zijn geproduceerd, blijven eigendom van opdrachtgever. 

Artikel 8: Doorwerking van deze overeenkomst 

8.1 Ook degenen die door opdrachtnemer terzake de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden ingeschakeld, kunnen ter afwering van een tegen hen gerichte vordering een beroep op deze overeenkomst doen. 

Artikel 9: Geschillen 

9.1 Deze overeenkomst en alle daarop voortbouwende overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.